Polityka prywatności

 

Polityka prywatności 

Polityka ochrony danych osobowych 

 

 1. [Dane Administratora] Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług jest Meloman s.c. Marek Słomski, Roman Słomski wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki , z siedzibą pod adresem: Gęsia 5/7, 20-719 Lublin, NIP:7120200633, REGON: 430052828, e-mail: sklep@meloman.lublin.pl, strona internetowa: www.meloman.lublin.pl, tel.: 81 710 30 92, (dalej „Administrator”).
 2. [Postanowienia ogólne] Niniejsza polityka prywatności zawiera obowiązujące Administratora zasady zbierania i wykorzystywania danych osobowych o Użytkownikach. Nadrzędnym celem Administratora jest zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności na poziomie odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w: Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - „RODO” (Dz. Urz. UE L 119, s.1) oraz w Ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).
 3. [Zgoda] Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. [Cel przetwarzania] Celem przetwarzania danych jest realizacja usług, niezbędnych do wykonania umowy, w tym umowy sprzedaży produktów oraz usług oferowanych w sklepie. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w sposób zgodny z niniejszą Polityką prywatności - w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania oraz ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
 5. [Marketing] Przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego produktów lub usług, bądź w innych celach, odbywa się jeżeli użytkownik wyrazi na to zgodę, o ile jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności może to być zgoda na otrzymywanie korespondencji i informacji handlowych dotyczących produktów i usług własnych Administratora oraz partnerów współpracujących z Administratorem, przesyłanych drogą elektroniczną i telefoniczną. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. [Dane] Podawane Administratorowi dane są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Administrator przetwarza przekazane dane zgodnie z prawem, które zbierane są dla oznaczonych i zgodnych z prawem celów. Dane podawane Administratorowi nie są poddawane jakiemukolwiek dalszemu przetwarzaniu, niezgodnemu z tymi celami. Ponadto, zbierane są jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie, w stosunku do celów w jakich są przetwarzane.
 7. [Ochrona danych] Dane osobowe są przetwarzane są przez osoby wyłącznie do tego upoważnione i nie są udostępniane żadnym nieuprawnionym do tego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Administrator dokłada wszelkiej staranności, aby dane osobowe klientów i użytkowników były chronione przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. W tym celu Administrator zapewnia organizacyjne oraz techniczne środki bezpieczeństwa, stosując opracowane wewnętrzne procedury i zalecenia.
 8. [Podmiot przetwarzający] Możliwe jest powierzenie przez Administratora, przetwarzania danych w jego imieniu - innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom wyspecjalizowanym i uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 9. [Okres przechowywania danych] Dane są przechowywane przez Administratora wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy, z uwzględnieniem czasu określonego w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Okres ten nie jest jednak dłuższy niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.
 10. [Modyfikacja danych] Każdej osobie, której dane dotyczą, a którymi dysponuje Administrator, przysługuje prawo do żądania od Administratora pełnego dostępu do treści swoich danych osobowych. W zakresie dostępu do danych osobowych, przysługuje w szczególności: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych ustawowo przypadkach, a także prawo do przenoszenia swoich danych. 
 11. [Cofnięcie zgody] Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, a która wyraziła zgodę w jednym lub większej liczbie oznaczonych celów, przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.
 12. [Skarga do organu nadzorczego] W przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, każdej osobie, której dane dotyczą, a którymi dysponuje Administrator, przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 13. [Kontakt] Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora, celem uzyskania dodatkowych informacji w zakresie niniejszej Polityki prywatności, a także spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych u Administratora jest możliwy drogą  elektroniczną/telefoniczną pod adresem e-mail: sklep@meloman.lublin.pl .
 14. [Dobrowolność] Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest  dobrowolne. Brak podania danych osobowych, oznaczonych w danym celu jako obowiązkowe, uniemożliwi rejestrację bądź złożenie zamówienia. Niepodanie niezbędnych danych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane osobowe dotyczą, bądź do podjęcia określonych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, skutkuje brakiem możliwości ich realizacji przez Administratora w tym zakresie.
 15. [Pliki cookies] Administrator może używać plików typu cookies, czyli małych plików tekstowo-numerycznych, wysyłanych przez serwer internetowy. Kiedy użytkownik korzysta z usług dostępnych za pośrednictwem strony internetowej, są one zapisywane przez system teleinformatyczny na komputerze bądź innym urządzeniu mobilnym, z którego dokonano połączenia ze serwerem. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych przez Użytkownika witryn, a także pomagają dostosować stronę do wymagań poszczególnych Użytkowników. Pliki typu cookies, które mogą zostać użyte na stronach internetowych serwisu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego urządzenia, użytkownik pozostaje więc anonimowy - bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer Administratora na urządzeniu Użytkownika, które mogą być odczytane przez serwer Administratora przy każdorazowym połączeniu się z serwerem z danego urządzenia użytkownika. Pliki cookies dostarczają przede wszystkim danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich  z poszczególnych stron z serwisu Administratora.
 16. [Cel plików cookies] Pliki cookies są wykorzystywane przez Administratora w celu: dostosowania zawartości strony internetowej serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z niej; tworzenia statystyk, pomagających ustalić w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości; utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu. Administrator stosuje pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody korzystania z serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Administratora w celu optymalizacji działań.
 17. [Modyfikacja plików cookies] Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies na stronie internetowej, poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookies na obsługę indywidualną, zmieniając ustawienia użytkownika, zazwyczaj w odpowiedniej zakładce dotyczącej opcji internetowych. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej - przeglądarek. Wyłączenie opcji akceptowania plików cookies przez Użytkownika w swojej przeglądarce, tj. zablokowanie, monitowanie ich może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Administratora.